OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenie
2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
3. Ceny tovaru, platobné podmienky
4. Dodacie podmienky, doprava tovaru
5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky
7. Ochrana osobných údajov
8. Záverečné ustanovenie

1. Úvodné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky platia pre nákup a predaj v internetovom obchode www.gerbera.sk.
Podmienky jasne vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ( Gerbera.sk) a každej osoby, ktorá je kupujúcim tovaru prostredníctvom internetového portálu www.gerbera.sk

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Gerbera.sk, Martin Chlebana, Dvorkinová 1, Košice 04022
IČO: 34414665 

SK:10350663194
DIČ: 1035063194 

Spoločnosť je platcom DPH.

Adresa výdajného miesta pre osobný odber:  Gerbera, Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovenská republika. 

Korešpondenčná adresa : Gerbera, Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovenská republika. Adresa pre reklamácie: Gerbera, Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Telefón : +421(0)905 921 022

Email: info@gerbera.sk


Bankové spojenie pre bezhotovostné platby:

Názov banky: Tatrabanka a.s., Hlavná 1, 040 01 Košice 

IBAN : SK86 1100 0000 0026 1011 3271 

CIC(SWIFT) : TATRSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
ul. Vrátna 3, 043 79 Košice
tel. č.: 055/729 0705 

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu GERBERA sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je správne vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov.
Kupujúci je povinný uviesť úplne a správne všetky registračné údaje k objednávke, a to hlavne presnú adresu dodania tovaru od predávajúceho. Ďalej je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu pri objednávke tovaru. Zaplatená a odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúcemu bude doručený email o uskutočnenej objednávke. 

Kúpna zmluva vzniká v okamihu potvrdenia platby za objednaný tovar a predávajúci je povinný tento tovar dodať kupujúcemu v dohodnutom množstve a kvalite. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Predávajúci ma právo zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo cene, ktorá je uvedená na internetovom portály www.gerbera.sk

V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený bankový účet (IBAN) do 30 dní od platného zrušenia objednávky. 

3. Ceny tovaru, platobné podmienky 
Dostupnosť a cena tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu Gerbera.sk. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú uvedené v sekcii doprava. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Ak je zákazník zo Slovenskej republiky platiteľa DPH, pošle predajcovi kópiu jeho registrácie platiteľa k DPH. Platiteľovi DPH zo Slovenskej republiky bude vystavená potom faktúra bez DPH. 
Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky. 

V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a je povinný si ju pri preberaní tovaru prekontrolovať.

Konkrétny spôsob platby si zvolí kupujúci podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii košík a to platba vopred na účet predajcu alebo platba kartou / v hotovosti pri odbere objednávky z odberného miesta predajcu. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za deň platby považuje deň, kedy bola platba celej kúpnej sumy pripísaná na účet predávajúceho. 

V prípade ak kupujúci nezaplatí predajcovi celú čiastku sumy, je predajca oprávnený nedodať kupujúcemu objednaný tovar. 

4. Dodacie podmienky, doprava tovaru 
Dodacia lehota
 začína plynúť dňom obdržania záväznej objednávky spolu s potvrdením o uskutočnení platby celej sumy objednávky na bankový účet predávajúceho.  

Objednaný tovar bude dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. 

Objednávky živého tovaru tj. rezaných kvetov, kytíc v rámci mesta Košice je zo skladových dôvodov vhodné nahlásiť min. 24 hodín vopred.

V inom prípade objednávky živého tovaru, ktoré sú uskutočnené v prevádzkovom čase od 08:00 do 15:00 môžu byť doručené v ten istý deň počas prevádzkovej doby a po prevádzkovej dobe najneskôr do 19:00 hod. V objednávke na donášku je kupujúci povinný uviesť presnú adresu doručenia, čas, meno a telefónne číslo príjemcu. Čas určený kupujúcim ako čas doručenia kytíc príjemcovi je len orientačný, predávajúci nezodpovedá za prípadne časové oneskorenie. 


Ak objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. 

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Pokiaľ do tejto lehoty nebude pripísaná kúpna suma na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja.
Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky kúpnej sumy na bankový účet elektronického obchodu Gerbera.sk

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo tovaru na kupujúceho alebo ním poverenú splnomocnenú tretiu osobu, a zároveň tým na seba preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za možné nebezpečenstvo škody na tovare. 

Kupujúci má taktiež možnosť si objednaný tovar vyzdvihnúť osobne a to v čase prevádzkových hodín na výdajnom mieste v kamennej predajni predávajúceho.

Adresa výdajného miesta : Kvetinárstvo Gerbera, Južná trieda 11, 04001 Košice. 

Donáška živého tovaru tj. kytíc je možná len v rámci mesta Košice a blízkeho okolia, a to objednaním daného tovaru počas pracovných dní. Cena dopravy objednaného tovaru na presnú požadovanú adresu, meno a čas vopred určený kupujúcim je 5 € v meste a 

 0,50 €/ km mimo mesto. 

V prípade objednávky neživého tovaru nad 50 € alebo živého tovaru tj. kytíc nad 30 € je doprava v rámci mesta Košice  ZADARMO

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť  bez udania dôvodu v súlade s ust. §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.  Táto lehota na odstúpenie kúpnej zmluvy začne plynúť v deň, prevzatia objednaného tovaru kupujúcim alebo ním poverenou treťou osobou. 

Ak sa tak kupujúci rozhodne, je povinný kontaktovať telefonicky alebo emailom  predajcu, so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. 

Uvedený tovar zabalený vo vhodnom obale, najlepšie pôvodnom balení, pošle ako poistenú zásielku späť Slovenskou poštou vo vyššie danej lehote na adresu prevádzky predávajúceho:

 Martin Chlebana / Kvetinárstvo GERBERA, Južná trieda 11, 04001 KOŠICE.  

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar nepoškodený, nepoužitý a s kompletnou dokumentáciou.. 
Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci kupujúcemu vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby skôr ako mu bude tovar fyzicky doručený a prekontrolovaný, po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, bude kúpna suma za tovar vrátená kupujúcemu na jeho bankový účet najneskôr do 30 pracovných dní. 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptovaná žiadosť o odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Pri vrátení tovaru späť do e-shopu gerbera.sk hradí dopravu kupujúci.

Ďalej však v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru v uzavretom ochrannom obale, predaj tovaru vyrobený podľa osobitných prianí kupujúceho (smútočné vence s prianím a pod.) a predaj tovaru ktorý rýchlo podlieha skaze (rezané kvety, kytice na želanie).

Tak tiež toto ustanovenie zákona nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

6. Reklamácia tovaru, obchodné podmienky
Kupujúci (alebo ním poverená tretia osoba) je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.

Pokiaľ je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru za prítomnosti dopravcu a v prípade poškodenia tovaru vyhotoví záznam o poškodení.

Kupujúci má  právo poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. 

Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. 

Lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. 

Táto záručná doba sa však nevzťahuje na živý tovar! 

Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako živý tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

Prípadne zistené vady na živom tovare je bezodkladne nutné uplatniť najneskôr do 24 hodín od ich prevzatia, inak práva kupujúceho zaniknú. 
Záruka sa zároveň nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie kupujúceho jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu.

Ak ide o poškodenie alebo vadu tovaru zo strany predajcu, ktorú je možné odstrániť, kupujúci má nárok na bezodkladné a bezplatné odstránenie vady a to výmenou za iný tovar, poskytnutie zľavy alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.  


Pri prípadnej reklamácii je kupujúci povinný kontaktovať predajcu najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru a to telefonicky na tel.č. (0905 921 022) alebo emailom na adrese  (info@gerbera.sk).
Reklamovaný tovar následne zašle Slovenskou poštou poisteným obchodným balíkom alebo osobne doručí na adresu: Martin Chlebana / Kvetinárstvo GERBERA, Južná trieda 11, 04001 Košice.
Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady.
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. 
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho tel. kontakt, miesto doručenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu, meno a priezvisko adresáta a jeho tel. kontakt, miesto doručenia.

 Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenie
Obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú plnú účinnosť v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. 

Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú platné až do dňa zverejnenia nových obchodných a reklamačných podmienok na internetovej stránke www.gerbera.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
Martin Chlebana, Dvorkinová 01, 04022 Košice

so sídlom  prevádzky Kvetinárstvo GERBERA, Južná trieda 11, 04001 Košice,

Slovenská republika.
Adresa elektronickej pošty: info@gerbera.sk
Telefon: +421 905 921 022


Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.03.2021.

© 1990-2021 Gerbera.sk, Martin Chlebana. 

Všetky práva sú vyhradené. 

Použitie akéhokoľvek obsahu, fotiek a pod. je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa internetového obchodu gerbera.sk zakázané.